Không có ảnh

2 Đề HSG ngữ văn lớp 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phù Mỹ có đáp án

Là một tài liệu cấp trường huyện được phòng GD & ĐT Phù Mỹ phê duyệt vào năm học 2020 – 2021 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Phù Mỹ có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG ngữ văn lớp 6 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Châu Thành có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Châu Thành phê duyệt vào năm học 2012 – 2013 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2012 – 2013 phòng GD&ĐT Châu Thành có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG ngữ văn lớp 6 năm 2015 – 2016 huyện Thủy Nguyên có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Thủy Nguyên phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2015 – 2016 huyện Thủy Nguyên có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG ngữ văn lớp 6 năm 2016 – 2017 huyện Thái Thụy có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Thái Thụy phê duyệt vào năm học 2016 – 2017 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2016 – 2017 huyện Thái Thụy có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 phòng GD & ĐT Tân Lạc có đáp án

Là một tài liệu cấp trường được phòng GD & ĐT Tân Lạc phê duyệt vào năm học 2014 – 2015 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 phòng GD & ĐT Tân Lạc có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 trường THCS Sông Lô có đáp án

Là một tài liệu cấp trường được phòng GD & ĐT phê duyệt vào năm học 2014 – 2015 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 trường THCS Sông Lô có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2016 – 2017 trường PTDTBTTHCS Hội Nga có đáp án

Là một tài liệu cấp trường được phòng GD & ĐT Quỳ Châu phê duyệt vào năm học 2016 – 2017 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2016 – 2017 trường PTDTBTTHCS Hội Nga có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2013 – 2014 huyện Lâm Thao có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Lâm Thao phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2013 – 2014 huyện Lâm Thao có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 huyện Hoằng Hóa có đáp án

Là một tài liệu cấp huyện được phòng GD & ĐT Hoằng Hóa phê duyệt vào năm học 2014 – 2015 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2014 – 2015 huyện Hoằng Hóa có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Đáp Cầu có đáp án

Là một tài liệu thuộc trường THCS Đáp Cầu được phòng GD & ĐT Bắc Ninh phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG ngữ văn lớp 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Đáp Cầu có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức