Không có ảnh

Đề thi giao lưu HSG toán 7 năm học 2015 – 2016 huyện Phù Ninh có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Phù Ninh, Phú Thọ phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2015 – 2016 huyện Phù Ninh có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG toán 7 năm học 2015 – 2016 huyện Sơn Dương có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Sơn Dương, Tuyên Quang phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2015 – 2016 huyện Sơn Dương có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG toán 7 năm học 2018 – 2019 huyện Xuân Trường có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Xuân Trường, Nam Định phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2018 – 2019 huyện Xuân Trường có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 7 năm học 2013 – 2014 huyện Hậu Lộc có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Hậu Lộc, Thanh Hóa phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2013 – 2014 huyện Hậu Lộc có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG toán 7 năm học 2018 – 2019 huyện Thanh Trì

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Thanh Trì, Hà Nội phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2015 – 2016 huyện Thanh Trì này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 7 năm học 2011 – 2012 huyện Hương Khê có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Hương Khê, Hà Tĩnh phê duyệt vào năm học 2011 – 2012 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2011 – 2012 huyện Hương Khê có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 7 năm học 2009 – 2010 huyện Đức Thọ có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Đức Thọ, Hà Tĩnh phê duyệt vào năm học 2009 – 2010 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2009 – 2010 huyện Đức Thọ có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi giao lưu HSG toán 7 năm học 2017 – 2018 huyện Tam Dương

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Tam Dương, Vĩnh Phúc phê duyệt vào năm học 2017 – 2018 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2017 – 2018 huyện Tam Dương này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức