Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 6 năm 2014 – 2015 huyện Hoằng Hóa có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Hoằng Hóa phê duyệt vào năm học 2014 – 2015 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2014 – 2015 Hoằng Hóa có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 6 năm 2015 – 2016 huyện Lương Tài có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Lương Tài phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2015 – 2016 Lương Tài có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2016 – 2017 huyện Tư Nghĩa có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Tư Nghĩa phê duyệt vào năm học 2016 – 2017 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2016 – 2017 Tư Nghĩa có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2012 – 2013 huyện Tĩnh Gia có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Tĩnh Gia phê duyệt vào năm học 2012 – 2013 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2012 – 2013 Tĩnh Gia có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2016 – 2017 huyện Tiền Hải có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Tiền Hải phê duyệt vào năm học 2016 – 2017 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2016 – 2017 Tiền Hải có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 trường THCS Nguyễn Trãi có đáp án

Là một tài liệu thuộc trường THCS Nguyễn Trãi được phòng GD & ĐT Mộ Đức phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp trường nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 trường THCS Nguyễn Trãi có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 huyện Xuân Trường

Là một tài liệu thuộc huyện Xuân Trường phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 Xuân Trường có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 huyện Thuận Thành

Là một tài liệu thuộc huyện Thuận Thành phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2018 – 2019 Thuận Thành này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 6 năm 2015 – 2016 huyện Ứng Hòa có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Ứng Hòa phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi olympic nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2015 – 2016 Ứng Hòa có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2015 – 2016 huyện Thiệu Hóa có đáp án

Là một tài liệu thuộc huyện Thiệu Hóa phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 6 với thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian ra đề. Đây là một đề thi cấp huyện nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi khảo sát HSG toán lớp 6 năm 2015 – 2016 Thiệu Hóa có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức