Không có ảnh

Đề thi giao lưu HSG tiếng anh lớp 6 năm học 2018 – 2019 huyện Tam Dương có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2018 – 2019 huyện Tam Dương có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức ( có file nghe được ghi âm ở phần bên dưới)

Không có ảnh

Đề thi HSG tiếng anh 6 năm 2019 – 2020 cấp tỉnh có đáp án – đề số 33

Đề số 33 là một đề thi cấp tỉnh được phê duyệt vào năm học 2019 – 2020 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2019 – 2020 cấp tỉnh có đáp án – đề số 33 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 trường THCS Tam Đảo có đáp án – đề số 40

Đề số 40 là một đề thi của Trường THCS Tam Đảo được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 Trường THCS Tam Đảo có đáp án – đề số 40 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2019 – 2020 trường THCS Lê Lợi có đáp án – đề số 26

Đề số 26 là một tài liệu Trường THCS Lê Lợi được phê duyệt vào năm học 2019 – 2020 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2019 – 2020 Trường THCS Lê Lợi có đáp án – đề số 26 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG tiếng anh 6 năm 2010 – 2011 huyện Ngân Sơn có đáp án – đề số 31

Đề số 31 là một đề thi của huyện Ngân Sơn được phê duyệt vào năm học 2010 – 2011 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2010 – 2011 huyện Ngân Sơn có đáp án – đề số 31 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 Trường THCS Thanh Mai có đáp án – đề số 23

Đề số 23 là một tài liệu Trường THCS Thanh Mai được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 Trường THCS Thanh Mai có đáp án – đề số 23 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi giao lưu HSG tiếng anh lớp 6 năm học 2017 – 2018 huyện Tam Dương

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc phê duyệt vào năm học 2017 – 2018 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2017 – 2018 huyện Tam Dương này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi khảo sát HSG tiếng anh 6 năm 2010 – 2011 huyện Thanh Thủy có đáp án – đề số 39

Đề số 39 là một đề thi của huyện Thanh Thủy được phê duyệt vào năm học 2010 – 2011 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2010 – 2011 huyện Thanh Thủy có đáp án – đề số 39 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 huyện Nga Sơn có đáp án – đề số 27

Đề số 27 là một tài liệu huyện Nga Sơn được phê duyệt vào năm học 2020 – 2021 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2020 – 2021 huyện Nga Sơn có đáp án – đề số 27 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG tiếng anh 6 năm 2007 – 2008 huyện Thường Tín có đáp án – đề số 37

Đề số 37 là một đề thi của huyện Thường Tín được phê duyệt vào năm học 2007 – 2008 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2007 – 2008 huyện Thường Tín có đáp án – đề số 37 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức