Đề thi HSG sinh lớp 9 năm học 2010 – 2011 tỉnh Nam Định có đáp án

Đề thi HSG sinh lớp 9 năm học 2010 – 2011 tỉnh Nam Định có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp tỉnh được phòng GD&ĐT tỉnh Nam Định phê duyệt vào năm học 2010 – 2011 dành cho các em học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh [….]


Loại file: pdfDung lượng: 546 KB
497 lượt tải
Tải tài liệu

Đề thi này là một tài liệu cấp tỉnh được phòng GD&ĐT tỉnh Nam Định phê duyệt vào năm học 2010 – 2011 dành cho các em học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi sinh học 9 năm 2010 – 2011 tỉnh Nam Định có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

 

 ĐỀ CHÍNH THỨC    

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn: SINH HỌC

(Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)

  Đề thi gồm 03 trang

 

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

 

Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

 

1. Một tế bào của một loài (2n = 8) nguyên phân liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 217 nhiễm sắc thể đơn. Tế bào này là
A. Thể một nhiễm (2n -1). B. Thể ba nhiễm (2n +1).
C. Thể khuyết nhiễm (2n – 2). D. Thể đa nhiễm (2n +2).
2. Gen của sinh vật nhân sơ có tỉ lệ và có khả năng mã hóa prôtêin hoàn chỉnh gồm 498 axit amin. Gen bị đột biến có  tỉ lệ  xấp xỉ là 1,4958 nhưng gen đột biến mã hóa không làm thay đổi số lượng axit amin. Đây là dạng đột biến
A. mất một cặp nuclêôtit. B. thêm một cặp nuclêôtit.
C. thay thế A-T bằng G-X. D. thay thế G-X bằng A-T.
3. Hiện tượng nhiễm sắc thể đóng xoắn có ý nghĩa đối với quá trình phân bào là
A. thuận lợi cho việc sinh tổng hợp prôtêin cho tế bào. B. dễ dàng xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào ở kì giữa.
C. dễ dàng nhân đôi ở kì trung gian. D. nhiễm sắc thể dễ phân li ở kì sau.
4. Một tế bào có kiểu gen EeGg giảm phân cho các giao tử
A. EG, Eg, eG, eg. B. EG, eg.
C. Eg, eG. D. EG, eg hoặc Eg, eG.
5. Một phân tử ADN có 160 cặp nuclêôtit, trong đó có 20% là nuclêôtit Ađênin. Có bao nhiêu nuclêôtit Xitôzin trong phân tử này?
A. 48. B. 60.
C. 96. D. 160.
6. Phép lai hai cặp tính trạng  thu được thế hệ con có tỉ lệ phân li kiểu hình 1:2:1. Kiểu gen của bố mẹ có thể là
A. . B. .
C. . D. .
7. Vì sao trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào rất khó quan sát nhiễm sắc thể?
A. Vì nhiễm sắc thể chưa tự nhân đôi.
B. Vì nhiễm sắc thể tồn tại dưới dạng sợi mảnh.
C. Vì nhiễm sắc thể ra khỏi nhân và phân tán trong tế bào chất.
D. Vì nhiễm sắc thể tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
8. Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết nhằm mục đích gì?
A. Kiểm tra độ thuần chủng của giống.
B. Tạo dòng thuần đồng hợp tử về các gen đang quan tâm.
C. Tạo giống ưu thế lai.
D. Tạo biến dị tổ hợp.

 

II/ PHẦN TỰ LUẬN(18,0 điểm)

 

Câu 1: (2,0 điểm).

 1. Menđen làm thí nghiệm lai một cặp tính trạng đã rút ra được quy luật phân li hay còn gọi là quy luật giao tử thuần khiết. Em hãy cho biết nội dung của quy luật đó?
 2. Để giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng, Menđen cho rằng mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền (sau này gọi là gen) quy định. Hãy dùng thuyết di truyền nhiễm sắc thể giải thích kết quả thí nghiệm này?

Câu 2: (2,0 điểm).

 1. Biến dị tổ hợp là gì? Khi lai P: Aabb × aaBb cho thế hệ con là biến dị tổ hợp có kiểu gen như thế nào?
 2. Tại sao các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú và đa dạng hơn những loài sinh sản vô tính?

Câu 3: (2,0 điểm).

Hãy giải thích vì sao nhiễm sắc thể là cơ sở vật chất chủ yếu của hiện tượng di truyền và biến dị cấp độ tế bào?

Câu 4: (2,0 điểm).

 1. Vai trò của nhiễm sắc thể giới tính trong di truyền?
 2. Phân biệt nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính?

Câu 5: (2,0 điểm).

 1. Tại sao trâu và bò đều ăn cỏ nhưng prôtêin lại khác nhau?
 2. Chức năng sinh học của prôtêin là gì?

Câu 6: (1,5 điểm).

Một gen ở vi khuẩn E.coli dài 0,51μm có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến, sau đột biến gen tăng thêm 2 liên kết hiđrô.

 1. Tính tỉ lệ % mỗi loại nuclêôtit của gen ban đầu?
 2. Em hãy cho biết dạng đột biến gen này là gì?

Câu 7: (1,5 điểm).

Một tế bào có 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBb giảm phân phát sinh giao tử.

 1. Nếu ở kì sau I, cặp nhiễm sắc thể Bb không phân li sẽ tạo ra những giao tử nào? Các giao tử này tham gia thụ tinh với giao tử bình thường cho những dạng thể dị bội nào?
 2. Nếu ở kì sau II, có một tế bào con nhiễm sắc thể không phân li thì kết thúc giảm phân sẽ cho những giao tử nào?

Câu 8: (1,0 điểm).

Mai và Lan là 2 trẻ đồng sinh cùng trứng.

 1. Trường hợp đồng sinh cùng trứng như Mai và Lan khác với đồng sinh khác trứng như thế nào?
 2. Do điều kiện kinh tế khó khăn, Lan được một người bác họ ở thành phố đưa về nuôi còn Mai ở với bố mẹ. Tới tuổi đi học, Mai và Lan học giỏi toán và sau này Lan còn tham gia các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải cao, còn Mai sau này học bình thường. Có thể nhận xét gì về năng khiếu toán học dựa trên quan điểm di truyền học?

Câu 9: (1,0 điểm)

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng trong các lĩnh vực nào? Cho ví dụ?

Câu 10: (1,0 điểm).

Hãy chọn từ thích hợp chú thích cho sơ đồ giới hạn sinh thái sau thay cho 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 11: (2,0 điểm).

Cho quần xã sinh vật có lưới thức ăn sau:

 1. Em hãy cho biết: loài nào là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật tiêu thụ bậc 3, sinh vật tiêu thụ bậc 4?
 2. Giả sử chim ăn hạt là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ thì việc tiêu diệt hoàn toàn chim diều hâu có phải là biện pháp hữu hiệu hay không? Vì sao?

— HẾT —

 

 

  Họ và tên thí sinh: ……………………………

Số báo danh:…………………………………..

Chữ ký của Giám thị số 1………..………..…………

Chữ ký của Giám thị số 2…………………….………

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC 2010 – 2011

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Môn: SINH HỌC 9

(Đề thi chính thức)

 

 

I/ Phần Trắc nghiệm (2,0 điểm)

 

Câu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ý đúng A C D D C B B B
Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

 

II/ Phần Tự luận (18,0 điểm)

 

Câu Nội dung Điểm
Câu 1: (2,0 điểm).  
  a)     Menđen làm thí nghiệm lai một cặp tính trạng đã rút ra được quy luật phân li hay còn gọi là quy luật giao tử thuần khiết. Em hãy cho biết nội dung của quy luật đó?

b)     Để giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng, Menđen cho rằng mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền (sau này gọi là gen) quy định. Hãy dùng thuyết di truyền nhiễm sắc thể giải thích kết quả thí nghiệm này?

 
a) Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. (1,00 điểm)
b) Giải thích thí nghiệm:

–        Trong tế bào, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng, do đó gen cũng tồn tại thành từng cặp alen (cặp gen tương ứng), nghĩa là mỗi nhiễm sắc thể mang một alen.

–        Trong giảm phân, sự phân li của cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa cặp alen (trong thí nghiệm kí hiệu là A và a), dẫn đến sự phân li của cặp alen do đó 2 loại giao tử được tạo ra ở F1 có tỉ lệ 1:1.

–        Trong thụ tinh, các giao tử đực và cái tổ hợp tự do với nhau, khôi phục lại cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

–        Ở F1 mang kiểu gen dị hợp có cả 2 gen A và a, nhưng gen trội A lấn át a nên chỉ biểu hiện kiểu hình trội. Ở F2 cho tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn. (HS có thể viết sơ đồ lai thay cho ý này).

 

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm).  
  c)       Biến dị tổ hợp là gì? Cho phép lai P: Aabb × aaBb cho thế hệ con là biến dị tổ hợp có kiểu gen như thế nào?

d)       Tại sao các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú và đa dạng hơn những loài sinh sản vô tính?

 
a) Biến dị tổ hợp là loại biến dị phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính, do sự sắp xếp lại (tổ hợp lại) các gen trong kiểu gen của bố mẹ.

Phép lai: P:     Aabb         ×           aaBb

G:   Ab, ab                    aB, ab

F1:        AaBb ; Aabb;  aaBb ; aabb

Là biến dị tổ hợp có kiểu gen: AaBb ; aabb

(0,5 điểm)

 

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

b) * Loài sinh sản giao phối: có biến dị phong phú hơn loài sinh sản vô tính vì:

–        Loài sinh sản giao phối: quá trình sinh sản cần trải qua giảm phân phát sinh giao tử và quá trình thụ tinh.

+ Quá trình giảm phân cho nhiều kiểu giao tử khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể.

+ Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau.

* Loài sinh sản vô tính: cơ sở di truyền là quá trình nguyên phân nên con sinh ra giống mẹ về kiểu gen.

 

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

Câu 3 : (2,0 điểm).  
  Hãy giải thích vì sao nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất chủ yếu của hiện tượng di truyền và biến dị cấp độ tế bào?  
        Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất chủ yếu của hiện tượng di truyền và biến dị cấp độ tế bào vì:

– NST có khả năng lưu giữ và bảo quản thông tin di truyền:

+ NST có cấu trúc ADN và prôtêin, trong đó ADN là vật chất di truyền cấp phân tử.

+ NST mang gen, mỗi gen có chức năng riêng.

+ Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc.

–        NST có khả năng truyền đạt thông tin di truyền:

+ Quá trình tự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân là cơ chế duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng qua các thế hệ tế bào và qua các thế hệ cơ thể đối với sinh vật sinh sản vô tính.

+ Ở loài giao phối, bộ nhiễm sắc thể đặc trưng được duy trì qua các thế hệ nhờ 3 cơ chế: tự nhân đôi, phân li và tái tổ hợp trong 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

– NST có thể bị biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng từ đó gây ra những biến đổi ở các tính trạng di truyền.

 

 

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

 

(0,25 điểm)

Câu 4 : (2,0 điểm).  

 

Ngoài đề thi HSG sinh 9 năm học 2010 – 2011 tỉnh Nam Định có đáp án ở đây còn rất nhiều tài liệu khác cho các bạn sinh viên tham khảo tại blog hỗ trợ tại liệu. Trong đó, việc chia sẻ những đề thi của các bạn cho chúng tôi cũng là rất cần thiết

Chia sẻ đề thi, tài liệu qua email : bloghotro.com@gmail.com

Thông tin Donate

Chủ tài khoản : Nguyen Huy Hoang

 • Vietcombank: 0851000019859 – CN Hà Nội
 • Ngân hàng ACB ( Á Châu ) : 220635309

Mọi tài liệu chia sẻ trên đây đều là những tài liệu miễn phí mang lại giá trị tốt nhất đến mọi người. Hãy ủng hộ nhóm để chúng tôi có thể tìm kiếm tại liệu tốt hơn nữa cũng như duy trì website.

Giới thiệu Blog hỗ trợ tài liệu 649 bài viết
Trong phần blog hỗ trợ tài liệu sẽ bao gồm rất nhiều các tài liệu được chia sẻ cũng như được các QTV tại website sưu tầm từ nhiều năm học trước cho đến nay. Mọi đóng góp của các bạn tham khảo website sẽ ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến nhiều tư liệu cũng như đề thi và bài giải tốt nhất đến mọi người.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*