Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 7 năm học 2018 – 2019 huyện Thuận Thành có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Thuận Thành, Bắc Ninh phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2018 – 2019 huyện Thuận Thành có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Phổ Văn có đáp án

Đề thi này là một tài liệu của trường THCS Phổ Văn được phòng GD&ĐT Đức Phổ phê duyệt vào năm học 2017 – 2018 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi văn 7 năm 2017 – 2018 trường THCS Phổ Văn có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi HSG tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 Trường THCS Lập Lễ có đáp án – đề số 29

Đề số 29 là một đề thi Trường THCS Lập Lễ được phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2013 – 2014 Trường THCS Lập Lễ có đáp án – đề số 29 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Nga Thắng có đáp án

Đề thi này là một tài liệu của trường THCS Nga Thắng được phòng GD&ĐT Nga Sơn phê duyệt vào năm học 2017 – 2018 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi văn 7 năm 2017 – 2018 trường THCS Nga Thắng đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi giao lưu HSG toán 7 năm học 2015 – 2016 huyện Phù Ninh có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Phù Ninh, Phú Thọ phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2015 – 2016 huyện Phù Ninh có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề HSG tiếng anh 6 năm 2008 – 2009 huyện Mê Linh có đáp án – đề số 28

Đề số 28 là một đề thi huyện Mê Linh được phê duyệt vào năm học 2008 – 2009 dành cho các em học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp huyện khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi tiếng anh 6 năm 2008 – 2009 huyện Mê Linh có đáp án – đề số 28 này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG toán 7 năm học 2015 – 2016 huyện Sơn Dương có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Sơn Dương, Tuyên Quang phê duyệt vào năm học 2015 – 2016 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2015 – 2016 huyện Sơn Dương có đáp án này làm tài liệu có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG ngữ văn lớp 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám có đáp án

Đề thi này là một tài liệu của trường THCS Cách Mạng Tháng Tám được phòng GD&ĐT Quảng Bình phê duyệt vào năm học 2017 – 2018 dành cho các em học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp trường khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi văn 7 năm 2017 – 2018 trường THCS Cách Mạng Tháng Tám có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

Không có ảnh

Đề thi chọn HSG toán 7 năm học 2018 – 2019 huyện Xuân Trường có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Xuân Trường, Nam Định phê duyệt vào năm học 2018 – 2019 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2018 – 2019 huyện Xuân Trường có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức 

Không có ảnh

Đề thi HSG toán lớp 7 năm học 2013 – 2014 huyện Hậu Lộc có đáp án

Đề thi này là một tài liệu cấp huyện được phòng GD&ĐT Hậu Lộc, Thanh Hóa phê duyệt vào năm học 2013 – 2014 dành cho các em học sinh giỏi môn toán lớp 7 được blog hỗ trợ tài liệu thu thập và chia sẻ lên website. Đây là một đề thi cấp tỉnh khá hay nên các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng đề thi toán 7 năm 2013 – 2014 huyện Hậu Lộc có đáp án này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức