Đề cương ôn tập toán 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 trường THCS Thanh Quan

Đề cương ôn tập toán 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 trường THCS Thanh Quan

Bài viết đề cương ôn tập môn toán dành cho học sinh lớp 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 do giáo viên trường trung học cơ sở Thanh Quan biên soạn…Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng tài liệu đề cương ôn tập toán 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 trường THCS Thanh Quan thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức


Loại file: pdfDung lượng: 184 KB
484 lượt tải
Tải tài liệu

Bài viết đề cương ôn tập môn toán dành cho học sinh lớp 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 do giáo viên trường trung học cơ sở Thanh Quan biên soạn…Các bạn học sinh hay các thầy cô, phụ huynh có thể sử dụng tài liệu đề cương ôn tập toán 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 trường THCS Thanh Quan thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội này làm tài liệu cho các em rèn luyện thêm kỹ năng cũng như ôn luyện lại kiến thức

TRƯỜNG THCS THANH QUAN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐẠI SỐ
Bài 1:Rút gọn biểu thức:
1) (3x-1)2
– (2x + 3)(2x – 3)
2) (x – 6) (x + 6) – (x – 2)3
3) (x -1) (x + 3) – (x + 5)2
4) (x2
+ 2)(x – 1) – (x – 3)(x2
+ 3x +9)
5) x(x -1)(x + 1) – (x + 1)(x2
– x + 1)
6) (2x – 1)2
+ (2x + 1)2
– 2(2x + 1)(2x – 1)
Bài 2:Tìm x:
1)  9 0
5
3 2
x  
x
2) 3 2 5 3 1 2
2
x  x   x  
3)  2 2 4  1 1 3 2
2
x  x  x   x x  x   
4)  6  6 6 0
2
x   x  x  
5) 2 3 3 0
2 3
x  x  x 
6) xx 7 x 7  0
7) 2 3 6 9 0
2
x x   x  
8) 5 15 27 0
3 2
x  x  x  
9) 7 6 0
2
x  x  
10) 2 15 0
2
x  x  
Bài 3:Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
1) 2 2 2 2
9x y 15x y  21xy
2) 4 2 2
25x 10x y  y
3) 2 2
16x  4y
4)  
2 2
x  9  x  3
5) 4 49 2 72 5
2
x   x  x 
6) x y x 16x 16y
2 3
  
7) 45 x 5x 9x
3 2
  
8) 2 4 8
3 2
x  x  x 
9) 4 4 4
2 2
x  y  y 
10) 8 7
3
x  x 
Bài 4:Thực hiện phép chia:
1)  
5 3 2 2
x 12x 9x : 4x
2) xy x y z x y : 5xy
2
7
3
2 1 2 2 2 3


 
3) 4 3 1: 2 1
3 2 2
x  x  x  x 
4) 3 5 7 4 2: 1
4 3 2 2
x  x  x  x  x  x 
5) 2 5 3 1: 1
5 3 2 2
x  x  x  x  x 
6) 4x 25y : 2x 5y
2 2
 
7)  8 16:  4
2 2
x  y  x  x  y 
8) 8 27:2 3
3
x  x 
9) x  5x  xy 5y:x  y
2
10) 25 15 4 6 :5 2 3
2 2
x  x  y  y x  y 
Bài 5:Tìm giá trị a để :
a) Đa thức 2 1
2
x  ax  chia đa thức x – 3 được dư là 4.
b) Đa thức x  9x  21x  3x  a
4 3 2
chia hết đa thức 2
2
x  x 
Bài 6:Tìm giá trị n  Z để :
a) Giá trị biểu thức 2n2
+ 5n – 3 chia hết giá trị biểu thức 2n – 1.
b) Giá trị biểu thức 3n3
– 2n2
+ 12n + 2 chia hết giá trị biểu thức n
2
+ 2.
Bài 7:Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức sau:
A = x2
– 2x + 6 C = 6 – x
2
+ 3x B = 2×2
– 5x + 7 D = -x
2
– 2y2
+ 2xy – y +1
Bài 8: Cho biểu thức : A =
x x x x
x


 2
1
6
5
3
2
2
1) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
2) Rút gọn A.
3) Tìm x để biểu thức A nguyên.
4) Tính giá trị của biểu thức A khi x2
– 9 = 0
Bài 9: Cho biểu thức A =
1
2
.
4
2 4
.
2
2
2
2
2  x
x
x
x x
x
x
x
x
1) Rút gọn A.
2) Tính giá trị của A với x = -0,5.
3) Tìm số nguyên x để B nguyên dương.
Bài 10: Phân tích đa thức thành nhân tử:
1) x4
– 6×2
+
25
2) x4
+ 64
3) x4
+ 4y4
4) 81×4 + 4
5) (2×2
– 4)2
+ 9
6) 4×4
– 32×2
+
1
7) 9×4
+ 3×2
+ 4
8) x5
+ x4
+ 1
9) x5
+ x + 1
10) x5
– x
4
– 1
11) x4
+ x2 + 1
12) x(x + 7)(x + 6)(x + 13) +
416
14) (x2
+ 4x)2
– 2(x2
+ 4x) – 15
15) (x2
+ 3x + 1)(x2
+ 3x + 2) –
30
16) (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5)
– 24
17) x2
+ 4xy + 4y2
– x – 2y – 12
18) (x – 2)(x + 2)(x2
– 10) – 72
HÌNH HỌC
Bài 1: Cho ABC cân tại A. AH là đường cao. Goi M, N lần lượt là trung điểm của AH và
AC; K đối xứng với H qua N.
a) Tứ giác AKCH là hình gì? Vì sao?
b) Cm: B, M, K thẳng hàng.
c) Cm: AD // CF
d) ABC thỏa mãn điều kiện gì để ADCF là :
* Hình chữ nhật?
* Hình thoi?
* Hình vuông?
Bài 2: Cho ABC(Â = 900
), AH là đường cao. Gọi D, E lần lượt là các điểm đối xứng của H
qua AB, AC. DH cắt AB tại M, HE cắt AC tại N.
a) Tứ giác AMHN là hình gì?
b) Cm: DA = AE
c) Cm: D, A, E thẳng hàng.
d) Tứ giác DBCE là hình gì? Vì sao?
Bài 3: Cho ABC có Â = 900
, AM là trung tuyến. Gọi D, E là trung điểm của AB, AC. K là
điểm đối xứng với M qua E.
a) Cm: DE = AM
b) Tứ giác ADME là hình gì?
c) Tứ giác AMCK là hình gì?
d) ABC có thêm điều kiện gì để AMCK là hình vuông
Bài 4: Cho hình bình hành ABCD, AB = 2BC. Gọi E, F lần lượt là trung điểm AB, CD.
a) Tứ giác AECF là hình gì?
b) Cm: EC  FB
c) AF, CE cắt DB tại N, M. Cm: DN = NM = MB.
d) AF, CE cắt BC, DA tại K, I. Cm: AC, BD, EF, IK đồng qui.
Bài 5: Cho ABC có Â = 900
, AH là đường cao. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H lên
AB và AC.
a) Cm: HA = DE.
b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AB. Cm: ܣܤܯ = ෣ ܤܣܯ෣
c) Cm: AM DE.
d) HE AM = {F}, MN  AH = {O}. Cm: B,O,F thẳng hàng.
e) ABC thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác ADHE là hình vuông
Bài 6: Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, E là trung điểm AB, BC, CD.
a) Tứ giác AMCE là hình gì?
b) Cm: DN  CM = {I}\
c) Cm: AIB cân.
Bài 7: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi M, N là điểm trên BC và AB sao cho CM = BN =
a
3
1
.
Gọi O là giao điểm của AC và BD.
a) Cm: DMC = CNB. Từ đó suy ra DM  CN
b) Cm: OM  ON
c) Gọi I là trung điểm của MN. Tính OI theo a

Ngoài đề cương ôn tập toán 8 học kì 1 năm học 2017 – 2018 trường THCS Thanh Quan ở đây còn rất nhiều tài liệu khác cho các bạn sinh viên tham khảo tại blog hỗ trợ tại liệu. Trong đó, việc chia sẻ những đề thi của các bạn cho chúng tôi cũng là rất cần thiết

Chia sẻ đề thi, tài liệu qua email : bloghotro.com@gmail.com

Thông tin Donate

Chủ tài khoản : Nguyen Huy Hoang

Vietcombank: 0851000019859 – CN Hà Nội
Ngân hàng ACB ( Á Châu ) : 220635309
Mọi tài liệu chia sẻ trên đây đều là những tài liệu miễn phí mang lại giá trị tốt nhất đến mọi người. Hãy ủng hộ nhóm để chúng tôi có thể tìm kiếm tại liệu tốt hơn nữa cũng như duy trì website.

Giới thiệu Blog hỗ trợ tài liệu 467 bài viết
Trong phần blog hỗ trợ tài liệu sẽ bao gồm rất nhiều các tài liệu được chia sẻ cũng như được các QTV tại website sưu tầm từ nhiều năm học trước cho đến nay. Mọi đóng góp của các bạn tham khảo website sẽ ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến nhiều tư liệu cũng như đề thi và bài giải tốt nhất đến mọi người.